Uslovi korišćenja

PETMAGAZINE WEBSHOP OPŠTI USLOVI

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Pet magazine doo, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.shop.petmagazine.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.shop.petmagazine.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Pet magazine doo, adresa za izjavljivanje reklamacije je: Krunska 83a, Beograd, Vračar 11000

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.shop.petmagazine.rs

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.shop.petmagazine.rs smatra prodajom na daljinu.

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

– kupljenu robu, osim elektronskih izdanja, isporučujemo u roku od 2-5  dana putem JP “Pošta Srbije”, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE – da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.shop.petmagazine.rs

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.shop.petmagazine.rs može platiti pouzećem direktnom bankarskom transakcijom, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDITE preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da je sajt www.shop.petmagazine.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.shop.petmagazine.rs

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

1. Osnovni podaci

1.1 Podaci Prodavca

Poslovno ime Prodavca: Pet magazine doo

Adresa sedišta:  Krunska 83a Beograd, Vračar 11000

Kontakt telefon, e-mail: 0114071529, [email protected]

PIB: 108155908

MB: 20942142

Broj tekućeg računa:      330-4013886-11

Web adresa: www.5magazine.rs

Šifra delatnosti: 7311 – Delatnosti reklamnih agencija

1.2. Kupac

Kupac je svako fizičko lice, koje prihvata Pet magazine Webshop Opšte uslove objavljene na ovoj internet stranici i putem web shopa naruči proizvod.

1.3. Kurirska služba

Dostava naručenog proizvoda se vrši od strane poštanske službe sa kojom Prodavac ima zaključen Ugovor o pružanju usluga.

Osnovni podaci poštanske službe sa kojom Prodavac sarađuje:

Poslovno ime kurirske službe: Javno preduzeće “Pošta Srbije” Beograd, Takovska 2 Beograd

Skraćeno poslovno ime kurirske službe:  JP “Pošta Srbije” Beograd

Adresa sedišta:  Beograd, Takovska 2

Adresa za prijem pošte:  Beograd, Takovska 2

Kontakt telefon:  0800100808,0113607607, 0113644647,

WEB sajt: https://www.posta.rs/

PIB:100002803:

MB:07461429

Poštanska služba preuzima od Prodavca  proizvod sa neophodnom pratećom dokumentacijom i organizuje dostavu istog na adresu dobijenu od strane Prodavca.

Kurirska služba preuzimanjem porudžbine od Prodavca preuzima i odgovornost za urednost isporuke istog krajnjem potrošaču, Kupcu.

Poštanska služba u okviru svoje delatnosti, čuva, obrađuje i koristi od strane Prodavca dostavljene podatke, vezan obavezom zaštite tajnosti podataka.

2. Cilj Pet magazine Webshop Opštih uslova

2.1.  Uputstva

Pet magazine doo je sastavila i izdala Webshop Opšte uslove sa ciljem da u njemu detaljno opiše uslove korišćenja webshop usluge Prodavca, prava, obaveze i odgovornosti Prodavca i Kupca, kao i sve bitne okolnosti u vezi sa uslugama Pet magazine doo.

Opšti uslovi sadrže sve bitne elemente pravnog odnosa, koji se korišćenjem webshop usluge uspostavlja  između Pet magazine doo, kao Prodavca, i fizičkog lica, kao Kupca. Na sva prava, obaveze i odgovornosti, koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjuju se odredbe  Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni pravni propisi Republike Srbije koji uređuju delatnost Pet magazine doo, kao Prodavca.

2.2. Objavljivanje Pet magazine Webshop Opštih uslova

Prihvatanje Pet magazine Webshop Opštih uslova je preduslov za izvršenje naručenih usluga Prodavca. Kupac prosleđivanjem svoje porudžbine na internet stranici prećutno prihvata Pet magazine Webshop Opšte uslove.

2.3. Izmene i dopune Opštih uslova

Pet magazine doo zadržava pravo da jednostrano vrši izmene i dopune objavljenih Opštih uslova. Pet magazine Webshop Opšti uslovi i njihove izmene i dopune stupaju na snagu danom  objavljivanja na internet stranici. Pet magazine Webshop Opšti uslovi ostaju na snazi za sve vreme dok  Pet magazine doo obezbeđuje kontinuirano i uredno funkcionisanje usluge webshop-a.

O eventualnim promenama Pet magazine Webshop Opštih uslova se Kupac blagovremeno može informisati pristupom na zvaničnu internet stranicu Prodavca i proverom istih.

3. Pet magazine Webshop usluga

3.1. Teritorijalno važenje

Pet magazine doo prihvata i preuzima obavezu organizovanja isporuke isključivo onih porudžbina koje se isporučuju na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu gore navedeno svaka porudžbina, čija bi se isporuka trebala izvršiti na adresi u inostranstvu, se smatra nemogućom i kao takva se briše od strane prodajne službe Prodavca.

3.2. Porudžbina

Porudžbina putem sajta je moguća za sve na sajtu navedene proizvode klikom na dugme „DODAJ U KORPU”.

Proizvodi iz asortimana Prodavca se  mogu naručiti putem dostupnog Pet magazine Webshop-a, pri čemu poručivanje proizvoda od strane Kupca se u smislu člana 2.2. Opštih uslova ujedno tretira i kao prihvatanje istih od strane Kupca.

Preduslov poručivanja proizvoda jeste registracija Kupca na Pet magazine Webshop-u. U momentu kada Kupac potvrdi  sadržinu konačne porudžbine, ista se registruje  u bazi podataka Prodavca i Webshop sistem Prodavca automatski prosleđuje Kupcu e-mail potvrdu o prijemu porudžbine.

Pet magazine doo zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca, kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

3.3.  Registracija

Kupac ima mogućnost da prosleđuje svoje porudžbine Prodavcu putem Pet magazine Webshop-a isključivo nakon registracije na internet stranici Prodavca. Dakle, Kupac može i bez registracije da pretražuje internet ponudu Prodavca, međutim, da bi mogao i da poruči neki od proizvoda neophodno je da se prethodno registruje. Podatke Kupca unete prilikom registracije Pet magazine doo registruje,tako da prilikom sledeće porudžbine Kupac mora uneti samo korisničko ime i šifru.

3.4. Izmena, brisanje porudžbine

Nakon prijema elektronske potvrde Prodavca o primljenoj porudžbini, porudžbina ne može biti predmet brisanja.

Ipak, u slučaju kada porudžbina još nije predata od strane Prodavca kurirskoj službi, Prodavac priznaje pravo Kupca da izvršenu porudžbinu otkaže e-mailom ili pozivom prodajne službe.

O eventualnoj izmeni ili dopuni porudžbine, Kupac ima pravo da kontaktira Prodavca putem e-maila ili telefonskim putem na gore označenom broju pod stavkom „ kontakt telefon, e-mail”.

3.5. Raspoloživost proizvoda

Pet magazine Webshop tim ulaže konstantne napore da ponuda proizvoda prikazana na internet stranici Prodavca uvek bude ažurna. Ipak, zbog dinamičnosti tržišta i promenljive potražnje za proizvodima postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u magacinu Prodavca u traženo vreme. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj  prodajna služba Prodavca je dužna  o tome obavestiti  Kupca e-mailom i kontaktirati ga o mogućem vremenu obezbeđenja proizvoda i isporuke istog.

3.6. Protivvrednost proizvoda i troškovi isporuke

Proizvod, koji je Kupac naručio putem Pet magazine Webshop-a,  se plaća po ceni Prodavca, koja je važila na dan porudžbine.

Kupac može preuzeti ili sve proizvode iz potvrđene konačne porudžbine ili može odbiti preuzimanje porudžbine u celini. Iz toga proističe da kurirska služba nema ovlašćenje da odlučuje o sadržini isporuke, odnosno da donosi odluku o vršenju delimičnih isporuka.

U slučaju da nakon izvršene porudžbine bude utvrđeno od strane Prodavca da je omaškom na sajtu u odnosu na poručeni proizvod  označena pogrešna cena, Prodavac će nastojati da Kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku porudžbine. U tom slučaju Kupac ima pravo da poručeni  proizvod plati prema stvarnoj ceni koja je važila za taj proizvod  u trenutku porudžbine ili  da odustane od porudžbine.

3.7. Neuspešna dostava

Dostavu poručenog proizvoda će poštanska služba pokušati u roku od 2 radna dana od dana potvrde  porudžbine. Pre dostave porudžbine poštanska služba će kontaktirati Kupca radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

Nakon neuspešne prve dostave, poštanska služba ima obavezu da  pokuša sa još  jednom dostavom u roku od 24h od prve dostave. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručeni proizvod ne bude uručen Kupcu smatraće se da je Kupac  odustao od porudžbine i da je na taj način iskazao volju da se zaključeni kupoprodajni ugovor raskine.

3.8. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pet magazine doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

3.9. Konverzija

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za

informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti

kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u

trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost

neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

4. Prava i obaveze Kupca

4.1. Reklamacija

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 0114071529 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na mail adresu: [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 0114071529 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na mail adresu adresu: [email protected] opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (obrazac možete preuzeti OVDE) treba da pošaljete na adresu Pet magazine doo (sa naznakom za Pet magazine web shop), Krunska 83a, 11000 Beograd, Vračar.

4.2. Zaštita ličnih podataka

U ime Pet magazine shop-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih

naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i

podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim

običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući

mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške

kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima

kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Pet magazine

odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

4.3. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Intesa BANK, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.